Vært for det vilde

Der skabes et anlæg med et højt designmæssigt niveau og en høj teknisk kvalitet. Et landskab med rammer for biodiversitet, bæredygtighed og driftsvenlige løsninger.


Med udgangspunkt i Grundfos´ værdisæt, er det visionen at det nye center skal være et fyrtårn for bæredygtighed i bredeste forstand, digitalisering, samarbejde, inspiration og medarbejdertrivsel. Det er målsætningen at skabe en arbejdsplads, som fremhæver de bæredygtige løsninger med særligt fokus på Grundfos´ produkter og løsninger, og som er på niveau med den højeste teknologiske standard. 

De nye centre skal danne et samlet bygningskompleks af eksisterende og nye bygninger, som kan understøtte en fælles identitet, for medarbejderne som arbejder der. 

Endvidere er det visionen, at det nye center skal medvirke til at gøre de forskellige medarbejdergrupper synlige for hinanden, og understøtte oplevelsen af at de forskellige fagområder kan bibringe hinanden viden og inspiration. 

Landskabsprojektet tager højde for Grundfos´ politik om at være ”Vært for det vilde”. Hvilket vil sige at det ønskes at skabe rammer for biodiversitet, med bæredygtig drift af udearealerne. 

Fremtidigt terræn tilpasses i videst muligt omfang det naturlige og eksisterende landskab i området, og samtidigt skabes gode og nære udeområder.  Udeområder vil blive behagelige og inspirerende at se på, samt vil kunne benyttes til rekreative formål og andre udendørs aktiviteter. 

Arbejdet med landskabet er vidtrækkende og består bl.a. af etablering af rundkørsel, køreveje, parkeringsanlæg, sikker færdsel for gående og cyklende, ankomstområder, indpasning af bygningskomplekser i landskabet, opholdsarealer, gårdhaver, belysningskoncept, beplantninger, LAR Løsninger med meget mere. 

Indretning af arealerne ved og omkring UABP tager udgangspunkt i det omkringliggende

landskab, der omslutter bebyggelsen, og naturlig forekommende planter og træer inddrages og designes på en måde, så der skabes et naturligt og stedbundet udtryk i det nye anlæg omkring UABP. 

Det skabes en samhørighed til det stedbundne landskab, og det sikres på den måde, at de rekreative arealer omkring bebyggelsen vil få et naturligt link til det omkringliggende landskab, og samtidigt også at man vil kunne inddrage, supplere og videreføre biodiversiteten i området.

Adresse
Poul Due Jensens Vej

Bygherre
Grundfos

Anvendelse
Gårdhaver, Uderum, Parkanlæg, Parkering

Projektperiode
2018-2019

Areal
90.000 m²

Arkitekt/ingeniør
AART Architects/Niras