Ny sø i eksisterende park

Søen, højene og opholdspladsen er nænsomt indarbejdet og tilpasset den eksisterende park, udformning og funktion.


I forbindelse med klimatilpasningsprojektet i Galten ledes overfladevand fra veje frem til et ny anlagt bassin i parkanlægget Bytoften. Det permanente bassin/vandspejl vil have en praktisk funktion til optagelse af regnvand, men vil samtidigt også tilføre parken et vandelement i form af en sø i rekreativt henseende.

På den nordlige side af søen anlægges et cirkulært opholdsareal. Der anlægges siddeplinte til ophold, og der plantes skulpturelle træer. Opholdspladsen skyder sig ud i søen, og der vil her opstår en ny opholdsplads i tæt kontakt til og med udsyn over den nye sø.

Langs kanten af søen anlægges høje, der både bryder det langstrakte sø forløb, men som også bidrager til en rummelig fornemmelse og nedbrydning af skalaen på både skrænt og udstrækning af sø. Enkelte af højene beplantes med blomstrende buske, og de øvrige vil fremtræde med højt græs og vilde blomster.

Den overordnede struktur, tilrettelæggelse og anlæg af den nye sø og højene tager udgangspunkt i den eksisterende struktur og funktion i parken. Søen tager retning efter den øst-vest vendte sti i parken. Den nye opholdsplads i den nordlige kant af søen ligger i forlængelse af den eksisterende sti med retning mod nordøst, og relaterer sig i udformning til anlæg omkring den eksisterende scene og amfi. Udstrækning og design af søen muliggør en stadig anvendelse af arealerne øst herfor til boldspil, cirkusplads og andre aktiviteter.

Søen, højene og opholdspladsen er på denne måde nænsomt indarbejdet og tilpasset den eksisterende park, udformning og funktion, og vil i fremtiden indgå som en naturlig og kvalitativ del af parken.

Adresse
Bytoften, Galten

Bygherre
Skanderborg Kommune Skanderborg Forsyning

Anvendelse
Klimatilpasningsprojekt, sø, park og ophold

Byggeår
2016

Areal
4.500 m²