Attraktive og grønne fristeder til positiv adspredelse og kontakt til naturen

Det nye center og landskabet omkring centeret indgår som en landskabelig og planmæssig del af det samlede psykiatricenter


PC Ballerup udgør et stort grønt område, der er kendetegnet ved en del bevoksning med både gamle høje træer, buskads og græsarealer. Gennem disponering af de grønne områder omkring nybyggeriet af centret til behandling af spiseforstyrrelser, søges dette grønne image bibeholdt med store træer og grønne rum med varieret beplantning og vekslende landskabelige kvaliteter.

Det er intentionen at styrke landskabet – parken – de grønne rum som værende en uundværlig del af bygningens kvalitet og et vigtigt tilskud til de rumlige oplevelser. Den opbrudte bygningskrop giver mulighed for en konstant tilstedeværelse af grønt og er dermed med til at give karakter og identitet til huset. I disponeringen er vægtet kontakt til variererede uderum - fra et dvælende blik mod gårdrummenes intimitet til lange landskabelige kig gennem parken. De grønne rum understøtter bygningens udformning samt supplerer og tilbyder rum til tiltrængte pauser.

Ved disponering og placering af det nye center på den nordlige del af grunden åbnes der op for muligheden for etablering af et parkområde syd for centret. Parkområdet vil få en placering forholdsvis centralt i PC Ballerup, og vil på denne måde kunne anvendes ikke kun af center til behandling af spiseforstyrrelse, men vil også blive et aktiv for det øvrige psykiatriske center.

Samlet set er der frembragt attraktive og grønne fristeder til positiv adspredelse og kontakt til naturen, og der er skabt spændende og alsidige rum som udendørs opholdsområder for brugere og personale. Uderum der tilskynder til at man udforsker og anvender de muligheder der rummes heri. Uderum der er overskuelige, fremstår med en ro og tryghed, og ikke frembringer eller påtvinger for mange stimuli.

Det nye center og landskabet omkring centeret indgår som en landskabelig og planmæssig del af det samlede psykiatricenter.

Adresse
PC Ballerup

Bygherre
Region Hovedstaden

Anvendelse
Psykiatri Center Ballerup

Projektperiode
2014-2015

Areal
33.000 m²

Arkitekt/ingeniør
Creo Arkitekter/WE Architecture/Oluf Jørgensen